Mình đi xem một ngôi nhà. Thấy có cây cột điện nằm sát, ngay trước cửa
Ví dụ chiều ngang lô đất là 4m (thì cây cột điện nằm sát cách bên trái 1 m)
như hình dưới cậy cột điện chính là chữ

Nếu mua về ở mình ko dịch chuyển cây cột điện này đi có sao ko?
Xin các Thầy Cố, Các bạn chỉ giúp

.............................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx