Theo chân truyền của CAO ĐÀI giáo,THƯỢNG ĐẾ là Đấng chủ tể tột phẩm của vũ trụ và van vật.Nên gọi là Đấng Chí Tôn và cũng là đấng Cha lành chung của muôn loài nên còn gọi là ĐẠI TỪ PHỤ,bởi vì đó là đấng trên tất cả,của tất cả,và trong tất cả.Vì thế CAO ĐÀI giáo tin tưởng THƯỢNG ĐẾ là Đấng luôn luôn hiện hữu trong mọi sự sống,vì mặc dù Ngài vô hình nhưng thông suốt cả hiện tượng giới và siêu linh giới,mặc dù bàng bạc vô sở trú,vô định sứ,nhưng biến hóa vô cùng,ngự trị cả không gian và thời gian,làm chủ cả tinh thần lẫn vật chất. Soi dẫn,chỉ đạo,hàm dưỡng,,phán xét và chủ trì mọi quy luật,mọi sự...