hết lộc nhanh thế ah? vừa biết đến cậu thì cậu đã hết lộc ùi