Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):
- Là Chủ thẻ quốc tế đa năng Liobank Mastercard (sau đây gọi tắt là Thẻ);
- Không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của chương trình khuyến mại này và bất kỳ điều khoản, điều
kiện nào tại Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ hoàn chỉnh mà Khách hàng đã giao kết với OCB1
.
- Đăng ký thành công tính năng ApplePay được ghi nhận bởi hệ thống của Liobank trong thời gian
diễn ra CTKM.
- Khách hàng được tự động đăng ký tham gia chương trình khi đã thành công kích hoạt tính năng
Apple Pay được ghi nhận bởi hệ thống Liobank
- Chương trình không áp dụng cho Cán bộ Nhân viên OCB.
8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng/ số lượng giải thưởng/ giá trị giải thưởng):
Ưu đãi hoàn tiền Ngân sách hoàn tiền (VNĐ)
- Hoàn tiền 50% cho tất cả Chủ thẻ Liobank có phát sinh giao dịch Mua Sắm Hàng Hóa (Retail
Transaction) thanh toán qua tính năng Apple Pay trong thời gian diễn ra chương trình. Nếu
khách hàng lựa chọn danh mục Hoàn Tiền Với Apple Pay trùng với 1 danh mục Hoàn Tiền Mua
Sắm khác (trong chương trình khuyến mại Hoàn tiền khi giao dịch hàng tháng của Liobank), thì
sẽ ưu tiên sử dụng Danh Mục Hoàn Tiền với ApplePay trong tháng đăng ký.
+ Số tiền hoàn không được vượt quá 50% Giá trị của giao dịch Mua Sắm Hàng Hóa.
+ Mức hoàn tối đa 100,000 VNĐ/thẻ/khách hàng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
- Áp dụng đối với 6,000 khách hàng đầu tiên thỏa mãn điều kiện chương trình, tương ứng với
ngân sách triển khai là 600 triệu đồng.


https://liobank.vn/doc/Liobank%20-%2...%20-%20TnC.pdf