Nga tung video dùng bom nhiệt áp tấn công đơn vị đặc nhiệm của tình báo Ukraine
https://baomoi.com/nga-tung-video-du...-c48584973.epi