NGƯỜI HỌC CHÚ LĂNG NGHIÊM CHÍNH LÀ HÓA THÂN CỦA PHẬT

"Trên thực tế người học Chú Lăng Nghiêm chính là hóa thân của Phật, không những là hóa thân Phật, mà còn là hóa Phật trên đảnh của Phật, là hóa Phật của hóa Phật, cho nên sự kỳ diệu của Chú Lăng Nghiêm không thể nghĩ bàn, nếu có người thực sự có thể trì Chú Lăng Nghiêm thì trong phạm vi bốn mươi do tuần nơi người ấy ở, không có tai nạn nào xảy ra cả, tất cả đều được hóa nguy thành an!"

- Hòa Thượng Tuyên Hóa (Tổ Sư Giác Ngộ Đời Thứ Chín Của Quy Ngưỡng Thiền Tông Và Cũng Là Hóa Thân Của Quán Thế Âm Bồ Tát)

Trích từ lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa từ sách "Thiên Địa Linh Văn Cứu Thế Giới" (Linh Văn Của Trời Đất Cứu Thế Giới)

Quyển này Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng về những lợi ích và tầm quan trọng của Chú Lăng Nghiêm. Ngoài ra có ghi thêm những câu truyện linh ứng về Chú Lăng Nghiêm của những người tu Chú Lăng Nghiêm.

Tải sách "Thiên Địa Linh Văn Cứu Thế Giới" tại đây: https://www.mediafire.com/file/mvvrc...259Bi.pdf/file


Bìa Sách "Thiên Địa Linh Văn Cứu Thế Giới" của Hòa Thượng Tuyên Hóa.


Nét viết chữ Phạn Tâm Chú Lăng Nghiêm của Hòa Thượng Tuyên Hóa 🙏

Tâm Chú Lăng Nghiêm là: Ðát Điệt Tha, Án, A Na Lệ Tỳ Xá Đề, Bệ Ra Bạt Xà Ra Ðà Rị, Bàn Đà Bàn Đà Nể, Bạt Xà Ra Bán Ni Phấn, Hổ Hồng Đô Lô Ung Phấn, Ta Bà Ha.