Pháp Dược Sư :

https://www.vaidurya.org.tw/index.html

http://fowap.goodweb.net.cn/news/new...LcJEI39s-spZ40

Tụng kinh dược sư, trì chú dược sư, niệm danh hiệu dược sư, niệm danh hiệu thập nhị dược xa thần tướng, kết chỉ ngũ sắc cầu nguyện.
🙏🏻🙏🏻🙏🏻