Việt nam đã làm được Chip 5G thực hiện 1000 tỉ phép tính /s