Tự hào ngày Ẩm thực Việt ngày 4/4 hàng năm tại Nhật