Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
Như vậy tâm không thuộc ngũ uẩn. Nhưng tại sao tâm lại dính mắc ngũ uẩn?
Tác ý là sự đưa tâm đến đối tượng? Tại sao tâm phải hướng đến cảnh?
Tâm sở có phải là tâm?
Sao tâm lại không thuộc ngũ uẩn. Bạn sai rồi. Tâm và thức có cùng một nghĩa. Tâm là một Uẩn trong ngũ Uẩn đấy. Tác ý là đưa tâm đến đối tượng. Đối tượng chính là cảnh đấy. Tâm sở là thành phần của tâm. Một tâm là sự hòa trộn của nhiều tâm sở mà thành.