hãy nói chuyện với cô giờ cô cần giúp gì chăng, hãy cầu nguyện nhiều thứ vô cầu mở nhãn này, có thần thông này.