Cái bài THIÊN CƠ hồi trước chưa hiểu biết nên đăng nhầm, nhờ ad xóa mà hơn tháng rồi chưa thấy xóa.