Bàn Ngã là một Ảo Giác sinh ra bởi Nghiệp Lực do ta Huân tập.
Trước khi ta thành Đạo, thường sống với Trạng Thái hoàn toàn Vô Ngã thì ta vẫn đang sống cùng Ảo Giác của một Bản Ngã.

Do vậy việc nhận dạng ra Bàn Ngã đang chi phối ta là cần thiết.

Kể cả khi bạn Thiền Định, các xung lực cản trở Định Lực cũng chính là các tập khí hình thành Bản Ngã.

Biết về Bản Ngã để đối trị sẽ giúp rất nhiều cho tăng trưởng Định Lực.