https://www.youtube.com/watch?v=lFSE955xl4U

Gửi mọi người các bước tọa thiền của Thượng Tọa Thích Tuệ Hải.

TD rất ngưỡng mộ các chỉ dạy về sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ cũng như các phương pháp ăn uống để cơ thể tự chữa lành của Thầy !

Thầy đã thông lục thông từ hơn 20 năm trước !