VIET NAM - Phim tài liệu cực hiếm của Nhật Bản về Đời sống Miền Bắc thời những năm 60-70

Phần 1