Ngồi thiền rất quan trọng, mới nhặt được một bình luận trê mạng :tùy cơ địa mỗi người. Luân xa 6 của tôi tự động khai mở sau 3 năm ngồi thiền. Sau đó dùng ý dẫn khí mở dần các luân xa khác.