Cách này dùng trong trường hợp không có người chỉ dạy cách luyện âm dương nhãn. Mỗi ngày lạy Phật A Di Đà niệm A Di Đà Phật 1000 lạy, sau 3 năm sẽ có kết quả, nếu không thì lâu hơn. Vậy thôi ai có căn cơ thì mau chứng đắc. Còn phải kiêm tu thiền định, ngồi thiền kiết già thì để cho hiệu quả. Thường tu phóng sinh, bố thí để có phước mà thành tựu mục đích. Nếu có đắc thần thông lạc vào ma đạo làm chuyện bậy bạ như viết dâm thư kể chuyện hoặc làm lộ bí mật, hoặc gây điên đảo thế gian sau này vào địa ngục đời đời thì đừng trách tôi, nếu ai muốn thì tự mình làm mình chịu, còn tôi cầu thần thông để thỏa mãn ham thích có phép thuật và sự tò mò của mình ^.^. Nhưng mục đích chính của niệm A Di Đà Phật là vãng sinh Cực Lạc, còn muốn có thần thông cũng được, sau này sẽ luân hồi nếu không vãng sinh.