THẦN THÁI ANH HÙNG TRÊN ĐẤT MỸ
Bài viết của tác giả Trần Sỹ Hưng nhân ngày mất của Anh Hùng Nguyễn Văn Bảy