Ông Phật được làm từ nanh Heo quả là hàng độc. Phật này là Phật Di Đà hay Phật Di Lặc nhỉ.