TÁM THẾ KỶ VỌNG CỐ HƯƠNG

Bộ phim phóng sự về Dòng dõi Nhà Vua LÝ lưu lạc tại HÀN QUỐC cách dây 800 năm quay lại cội nguồn thật xúc động