Không phải cuộc sống Phương Tây cái gì cũng tuyệt vời.