Với lại có bài viết phòng tránh tà dâm tôi đăng hình cho sinh động chân tướng thân thể con người như ảnh máu me nội tạng v.v chắc hình ảnh mạnh quá nên cho bay luôn cái này cũng dễ hỉu : )))))))))))))) Toi mất lượng lớn công đức phước báu.