Lúc đầu tu thì theo đạo đức kinh của Lão Tử . Tập hút thuốc lá để tu tiên , rời bỏ hồng trần . Bây giờ nghiện hút thuốc , bỏ khó đc . Ai có lá bùa nào cho xin để bỏ hút thuốc ?