Phật Di Lặc chắc chắn sẽ xuất hiện, nhưng đó là rất rất lâu sau này, có thể tới hàng vạn, triệu năm, khi mà nhân loại này còn chẳng nhớ trong lịch sử đã từng tồn tại 1 tôn giáo gọi là "Đạo Phật".
Còn thời nay là thời loạn thế. Con đường Đức trị: truyền đạo, giảng giáp, hướng đến sự giác ngộ giải thoát không tác dụng, bắt buộc phải ưu tiên Pháp trị. Pháp trị là trừ gian diệt ác, bảo vệ cái thiện, là xây dựng môi trường xã hội bình đẳng, công bằng, mọi người sống trong hòa bình yên ổn, đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần. Thế nên nếu ai đó nói Phật, Bồ Tát Di Lặc nào đó thì đơn giản là trí tuệ thấp kém, chẳng hiểu bản chất nhưng cứ thích phát biểu.