hehe bạn đang vướng vào 1 vòng tròn lẩn quẩn !

hãy bay cao hơn để thấy xa hơn !