Đã là Duyên là nghiệp thì...cái gì phải đến ắt nó phải đến,không tránh được.
Duyên...nợ thì phải trả.Nghiệp cũng vậy
Trả kiếp này chưa hết kiếp sau trả tiếp.Kiếp này mang thêm duyên + nghiệp mới...Lại phải trả tiếp...........
Nếu biết đang phải trả thì cứ trả cho xong đi + không tạo nghiệp mới...tu nhân tích đức để khi trả xong thì được hưởng Quả Lành
Thế nào cũng có ngày được.....................An lạc...(SƯỚNG)