mấy hum trc LX cũng có cảm giác ấy!
nói trong tâm k yên!
Nhưng cứ ngồi mà nghĩ thì càng giống như cố gỡ cuộn chỉ rối!
chi bằng hãy để tự nó tháo ra đi!