có nợ duyên đấy, nợ duyên nợ tình, nợ từ kiếp trước nên kiếp này phải trả hoặc đời cha đời ông ăn ở bạc tình nên đời con đời cháu phải chịu cái " kiếp đào hoa" chứ không như đời cha ông có cái phúc có "số đào hoa", heee, em cũng đang bị gánh như vậy nè