Thư kiêu gọi xây cất am miếu tượng địa tạng
Kính gửi: Các chư quý vị & các nhà hảo tâm và toàn thể quý liệt vị. Địa Tạng Vương Bồ tát,có nghĩa là an nhẫn, bất động như đại địa, tư duy sâu xa, kín đáo như kho tàng bí mật. Đó là một vị bồ tát có hạnh nguyện cao cả, thệ nguyện rằng : khi nào địa ngục còn có người đau khổ, chưa được giải thoát thì Ngài sẽ còn là bồ tát, chưa thể đắc quả vị Phật “Địa ngục vị không, Thệ bất thành Phật, Chúng sinh tận độ, Phương chứng bồ đề”.
Thị hiện làm giáo chủ cõi diêm vương U minh, Bồ-tát Địa Tạng luôn khuyến hóa những chúng sanh bị đọa lạc biết tỉnh thức để chuyển hóa những mê lầm, thành tâm ăn năn hối cải, bỏ ác làm lành để thoát khỏi cảnh khổ ác đạo.
Theo kinh Địa Tạng, ngoài hạnh nguyện vĩ đại cứu độ hết thảy chúng sanh trong địa ngục, danh hiệu của Bồ-tát Địa Tạng còn mang một ý nghĩa sâu xa, đó chính là biểu tượng cho tâm địa hay bản tâm của chúng ta. Như mặt đất (địa) có thể thâu nhiếp và dung chứa (tạng) tất cả mọi vật. Tâm (àlaya) của chúng ta cũng vậy, dung chứa đầy đủ các hạt giống thiện ác. Bồ-tát Địa Tạng nguyện cứu độ hết chúng sanh trong địa ngục mới thành Phật. Để bày tỏ lòng tôn kính những hạnh nguyện của ngài Bồ tát Địa Tạng. Nay tôi xin kiêu gọi quí vị cùng mọi người hoan hỉ phát tâm cho việc phụng thờ ngài Bồ tát địa Tạng. Dự trù khoảng 3.000.000(ba triệu)
Với mục đích đó, nay tôi tha thiết xin kêu gọi sự phát tâm hoan hỉ trợ duyên cúng dường của các mạnh thường quân, của các chư quý vị gần xa cho mục đích này.
Mọi sự ủng hộ, xin gửi về :
Tài khoản: LY TRONG TRANG
Số tài khoản: 0811. 00001.6868
Vietcombank chi nhánh Ninh thuận
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Vietcombank
Nội dung: trợ duyên miếu am địa tạng
Tất cả các số tài khoản đều mang tên : Ly Trong Trang Lưu ý: Không chuyển khoản ngân hàng khi có bất cứ nick nào người nào và yêu cầu bạn chuyển khoản cho một người thứ 3 vì bất cứ lý do gì.( vì đó là giả nạo). Đúng chủ tài khoản là Ly Trong Trang mới chuyển nhé quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thank All