Dại quá, đưa hình nộm đó cho thầy phát, tăng sư mới đúng