Huỳnh long mãn phúc tạ phi lai
Phú thọ thiên ân sắc ngọc khai
Sổ kiếp nhân sanh quy đại đạo
Tự tâm truyền kế đực cao dài

nhờ giãi nghĩa giùm. em mới tìm được những không hiểu nghĩaignored. nhờ các cụ ai