https://www.youtube.com/watch?v=sn-Qe11aC78

TS Nguyễn Tường Bách là dịch giả cuốn Đạo Của Vật Lý có bài nói rất hay về Nhân Quả