Sao diễn đàn qua bao năm ngày càng vắng vẻ vậy nhỉ...
😂🤣😅