Nếu nó có thì các tế bào cũng có hồn, và nếu nó không có thì phải bao nhiêu tế bào mới có hồn ak