Chuẩn rồi
Theo bát nhã thì vũ trụ thật được vận hành bởi Pháp Vô Vi , ko sanh ko diệt , nghĩa là sanh ra còn ko có thì lấy cái gì để diệt . Đây chính là các cõi Tịnh Độ có Phật trụ thế thuyết pháp , ở cõi này tu hành vạn năm ko bằng cõi ta bà tu một ngày . Nhưng thọ mạng cõi Tịnh lâu dài vô số , với lại có Phật trực tiếp dạy nên ko có bị thoái hóa
Vũ trụ giả được vận hành bởi pháp hữu vi . Do một niệm vọng tưởng dấy động mà khởi tạo vũ trụ, các Luân như Phong Luân , Thủy Luân , Hoả Luân , Kim Luân từ Hư Không Đại xuất hiện nắm giữ vũ trụ này