Chào bạn,
NN chỉ nói như thế này “Gen” chỉ là một vấn đề về sự di truyền mà thôi. Còn những DNA mà những căn bản về “Di Truyền Tố”. Và một khi nói về vấn đề di truyền thì chỉ có khoa học nói hay bàn luận về vấn đề này thôi. Về Đạo Phật thì chẳng bao giờ bàn về những cái “Di Truyền Tó” này làm gì vì thân này cũng chỉ là “Tạm Bợ” mà thôi. Nếu con người sống thì cũng chỉ có 100 là cùng mà thôi. Rồi cũng chết thôi. Vậy trong Đạo Phật bàn về nó để làm gì? Cái chính của Đạo Phật là “thoát khỏi sanh tử, luân hồi” để không còn lặn ngụp trong luân hồi để lại phải làm khổ cho mình mà thôi. Căn bản Phật Giáo, và Đức Thế Tôn đã bỏ ra những năm tháng khổ cực để giúp đở cho chúng sanh cũng chỉ là vấn đề này thôi.

Bạn nói thì cũng đừng có bao giờ gán ghép này kia. Khỏi nói trong kinh Nguyên Thủy của Đức Thế Tôn cũng có nói đến các hàng trời, nhân phi nhân. Và đừng có nói cho NN biết là những cái đó là của “ngoại đạo” nha bạn. Và cái chuyện bạn nói là do “ngoại đạo” gán ghép thì cái đó tự bạn nghĩ và nói ra thôi. Chẳng ai tin bạn đâu.

Đúng là NN không hiểu về “chúng sanh” bằng bạn đâu, vậy bạn nói “chúng sanh” của bạn hiểu như thế nào đi. Chính bạn có biết hay không, hay chỉ đi hỏi vòng vòng cho vui vậy thôi. Khi nói ra thì trớt quớt. NN thấy từ trước đến giờ bạn cũng vậy thì câu trả lời này nếu dùng bằng toán học mà tính theo mật độ (Statistically) thì xác xuất cũng chẳng khác biệt là bao nhiêu đâu.

Bài của bạn nói ở đầu là tất cả con người là tốt trên diễn đàn này, nhưng tiếc rằng những hành động của bạn mà tất cả thành viên ở đâu đều thấy là bạn đối xữ những thành viên ở đây điều là những “rác rưỡi” mà thôi, chứ có tôn trọng người nào. Bạn nói gì thì nói chứ NN sẽ không trả lời đâu vì NN thấy bạn giống y chang là vị “Nhất Xiển Đề” vậy đó. Càng nói, càng sai, và cũng giống như bạn SMC, chỉ biết phỉ báng chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ mà thôi.

NN nói thiệt cho nghe nha. Thật ra NN rất là “ác”, không hiền đâu vì thế mà NN để cho bạn SMC và bạn ở đây sinh hoạt đó. Và NN cũng đã sám hối những tội lỗi này hoài vì NN để cho các vị sinh hoạt ở đây đó. Bạn biết tại sao “ác” không? Vì NN thấy thứ nhất là diễn đàn cũng vắng. Thứ hai là NN muốn cho các Phật tử khác trong diễn đàn này nhờ có các bạn mà tranh luận để tự mình có thể phát huy sự “nghiên cứu trong kinh điển, và tư duy” cho nên NN mời để cho các bạn ở lại đó. Và khỏi nói là một khi các bạn càng ở lại thì cái nghiệp quả của các bạn càng ngày càng tăng trưởng nhiều hơn nửa. Còn nếu NN có lòng từ bi thì NN cho các bạn đi rồi thì các bạn sẽ không phi bang chư Phật, chư Bồ Tát, và chư Tổ thì các bạn sẽ không có nghiệp chồng chất nữa. Vì thế mà NN nói là NN “ác” là vậy đó.

Thân
NN

p.sl: NN chỉ nói như thế này. Khi thân thức xuất khỏi thân tứ đại của con người thì thần thức làm gì có thân tứ đại? Tuy nhiên, thần thức nó cũng biết nhận định, yêu thương, và tưởng vì thế mà khi nhập vào bào thai nó sẽ dùng những cái yếu tó ma NN đã nói đó để quyết định cái giới tính của mình đó. Bạn SMC không biết thì đừng có nói bậy.