Ngải cũng là cây cỏ, mà tất cả cỏ cây đều có linh tánh chứ không riêng gì ngải. Có một điều là những bí thuật luyện ngải thường là mượn lực để nuôi và khống chế. Đã cái gì mượn là phải trả. Không có cái gì miễn phí cả. Không có chuyện cúng một nải chuối đòi trúng số độc đắc. Cái ngu của phàm nhân là cứ nghĩ ta đây thông minh có thể trục lợi từ quỷ thần. Chưa nói tới cái nghiệp khi dùng làm chuyện gì, đó còn tùy váo cái nhân mà mình tạo ra, cái đầu tiên ở đây là cái nợ của thế lực mà mình mượn để luyện ngải. Không có cái gì miễn phí, vay thì phải trả, trả giá bao lớn còn tùy thuộc mức độ ngu của người luyện, tùy thuộc vào cái hợp đồng trao đổi vô hình với thế lực mà mình giao dịch.