Một thời mình khởi lên thường kiến như sau:

- Có cái ta tạo nghiệp nên mới có cái ta thọ quả báo trong hiện tại và kiếp sau, nếu không có cái ta tạo nghiệp thì ai trả quả báo, chẳng lẽ quýt làm cam chịu?

- Nếu không có cái ta nào thì tu giác ngộ không hiện hữu thì trở về hư không, không tồn tại hả?

Các thành viên, thiện tri thức xin chia sẻ về vấn đề trên.