hoàng hậu Ô-ma Ðề-vi (s: umādevī)


https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat...-pa-k1416.html