Cuốn sách tự chữa lành nhiều tác giả này nêu cái gốc, cái ngọn nguồn của phương pháp tự chữa lành. Khi hiểu được rồi tự ta sẽ biết điều chỉnh để chữa lành Thân-Tâm-Trí dần dần tránh phụ thuộc vào thuốc Tây y nữa.
Về cơ bản cuốn sách không nêu ra Phương Pháp nhưng mình nghĩ mọi người đọc xong sẽ biết phải làm gì với bản thân 🙂
Tặng mọi người tham khảo ❤
Chúc mọi người bình an ❤

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Ffile%2 FT%25E1%25BB%25B1%2520ch%25E1%25BB%25AFa%2520l%25C 3%25A0nh-%2520Nhi%25E1%25BB%2581u%2520t%25C3%25A1c%2520gi%2 5E1%25BA%25A3.pdf%3Ftoken%3DAWxcf-DroKvqYUga9hn4nBl4WRRwFWmvdMGT6uiZtYcuR5Djmi5mXQNF 2VL5kvSdFU8uirEKd00rCeJLzcXhu5nmDmfZlzEJ9pPEBKINS0 O_gaFVr7_j-0Xh4Cs_VIvxvMGkUYWMa-o4HY2lVHBIp-bU1R2zLt_G9bxBqCu4svVG-hInCI-vpPPyHSEq9wyjOI9t54i_zrxO2Eg0iB_-Qow-1tSVraxRJa6tThyj-KiJxLjl4i5oWADwiW9qbujuRRtquxnirdryW7F5pcYLv8DN1Zf ZyBA7nWKI0-xfsVThcL-ONH887CggpmiR2_NaBDA&h=AT3g9RRuqjFZz2d6sVbjgeC7IVz wMPCJwleJXPVgYXJXt7QjO5IAMQGyLXPymf3QLqCFnjAfC3IIr-0J8_prJ61MsfNkB0Ocpyhgrb_da5cKJAnu2ynkOxTWof3gp5bl ncEq0MmxUgl7aEPqTVCzQCk0He25_-lY&__tn__=H-y-R&c[0]=AT1iA5KcrcC7xHexXg8zbSCLszB3S__pS4uxSWVfDy9uuwP2M czzy7iKYXG7EjECZtmDlFOFAW1U-kj9qONq0FEgiJ0ld2s0xuhIH0t8buwcpuy4dNezQV6Uevbkey_ McIA3tLTn1Gp7SxZt28ekQR9mWBnNAD1Ag8a8tCwM8Fay9TXw6 wxEEbF0dmfKG4OEVcnV7VLobHThHEFvP7w