Thầy giảng hay quá ,mọi người cùng xem và cảm nhận nha
Nam Mô A Di Đà Phật