Kính gởi các bạn quan tâm lĩnh vực thiền định, dưới đây là những bài pháp thoại của Thiền sư Nhất Hạnh trong chuyến về Việt Nam lần II:

http://www.plumvillage-vn.org/vn2007...hoaiVN2007.htm

Các bạn có thể nghe đầy đủ các bài pháp thoại khác của Thiền sư tại trang web Làng Mai sau đây:

http://www.langmai.org/TNH/PhapThoai/TNH_PhapThoai.htm