Cái này là nghệ đen, bán đầy ngoài chợ. Trị đau bao tử... Có công dụng giảm đau.