Phật còn muôn kiếp phải luân hồi
Nói chi kẻ tục thuở nằm nôi
Phật tại ở tâm còn xa lắm
Phải đâu một bước đã tới trời.