hoan hỷ.. hoan hỷ .... phàm trần ...nói giỏi hơn tu .. anh ko theo chanh đạo..nếu bằng lòng theo anh...!