Xin các sư huynh giúp đệ đặt câu đối với từ khoá " Minh ................
Phúc ................. "
Xin cảm ơn !