* ĐỊA THIÊN

* ĐỊA THẦNP/s: ĐỊA THẦN là Thổ Địa

https://fr.scribd.com/document/49780...li%E1%BB%87u-6