Trích dẫn Nguyên văn bởi lavender87 Xem Bài Gởi
Vị này là 1 vị phật, được các nhánh mật tông nam truyền thờ phụng. Danh hiệu “Sấp Bát Sơ Bút”. Chánh hay tà là do phép người ta sên vô. Tượng thì cũng chỉ là tượng, thầy tà vô phép tà thì thành tượng tà. Chánh tà không thể dựa vào hình tượng mà đoán định được. Vì chư phật không có sắc tướng.
Rất vô trọng tâm vấn đề :D