từ bây giờ mình để dành tiền phóng sanh các loài vật , hôm nay là lần đầu . lần đầu ko có kinh nghiệm . chỉ đem ra tụng cho vài biến chú đại bi và niệm phật a di đà , và đọc chú vãng sanh , và nói với chúng quy y phật quy y pháp quy y tăng .
quy y phật ko đọa vào địa ngục
quy pháp ko đọa vào súc sanh
quy y tăng ko đọa vào ngã quỷ .

-ai có kinh nghiệm việc này giúp với . chi nguyên 1 bài viết chỉ dẫn cặn kẻ . để giúp những chúng sanh đó đc nhiều lợi ích .
-việc làm phóng sanh giúp thâm tâm vui vẻ nhìn chúng háo hức bơi dưới nước thấy lòng vui theo .

cầu xin phật từ cho con có tâm từ bi vĩ đại khiến con giữ tâm kiên cố muốn cứu độ chúng sanh .