Câu hỏi là "HỒN THIÊNG SÔNG NÚI Ở NƠI NÀO?"

Chắc có người sẽ trả lời rằng:

- "HỒN THIÊNG SÔNG NÚI" thì ngự từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mau.
- "HỒN THIÊNG SÔNG NÚI" ở Lủng Cú đến mũi Cà Mau.
- "HỒN THIÊNG SÔNG NÚI" ở Cao Bằng đến Cà Mau, từ Cái Bầu, Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Sơn, Phú Quốc...

Và rồi thì câu hỏi "HỒN THIÊNG SÔNG NÚI có từ lúc nào?"

- Chắc không ai trả lời có từ năm bảy chục năm nay!
- Hoặc nếu có người trả lời y vậy thì sao?